NAPREDAK PROTIV OBMANA

ISTINITI PODACI O PRAVNOM STATUSU I USTROJSTVU HKD NAPREDAK I IMOVINI U REPUBLICI HRVATSKOJ

kao dugogodišnja punomoćnica HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA NAPREDAK sa sjedištem u Sarajevu, a u Republici Hrvatskoj u Zagrebu, Bogovićeva 1 smatram svojom  – i profesionalnom i moralnom obvezom – dati na uvid javnosti točne i istinite podatke i činjenice koje se odnose na  jedno od najstarijih hrvatskih kulturnih društava, osnovano davne 1902.g.

Zbog stalnih javnih istupa pojedinaca, koji u medijskom prostoru  Hrvatske stvaraju nejasnoće i nerazumijevanje o ustroju i djelovanju HKD NAPREDAK, te  pokušavaju prikazati nezakonitim i spornim, postupanje Središnje uprave HKD Napredak i njezina predsjednika prof. Franje Topića, potrebno je razjasniti: tko je i što je HKD NAPREDAK, kao i  tko je i što je HKD NAPREDAK-ZAGREB.

JAVNOST MORA ZNATI  DA JE HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK SA SJEDIŠTEM U SARAJEVU, JEDINSTVENO DRUŠTVO KOJE ČINE PODRUŽNICE, UDRUGE I POVJERENSTVA SA SREDIŠNJOM UPRAVOM I SJEDIŠTEM U SARAJEVU, ČIJE JE UNUTARNJE USTROJSTVO REGULIRANO PRAVILNICIMA, SPORAZUMIMA I STATUTOM. TIH SU SE TEMELJNIH AKATA DRUŠTVA DUŽNE PRIDRŽAVATI SVE NAPRETKOVE PODRUŽNICE – BEZ OBZIRA U KOJOJ SU DRŽAVI OSNOVANE.

Nakon pada komunizma koji je zabranio rad NAPRETKA, te obnove rada u ranim devedesetima, Glavna skupština društva u Sarajevu, u listopadu 1997. godine donosi jednoglasnu odluku da se Napretkove podružnice mogu registrirati kao pravne osobe prema zakonu zemlje u kojoj djeluju, a u skladu sa Statutom HKD NAPREDAK kao temeljnim aktom Društva. Svaka podružnica donosi svoj Statut prema važećim zakonima zemlje/države u kojoj djeluje, ali svoj rad i organiziranje temelji  na Statutu jedinstvenog Društva.  Ova odluka je potvrđena od svih podružnica, pa tako i od Glavne podružnice Zagreb na Skupštini održanoj u prosincu 1997.g.

Sve Napretkove podružnice potpisale su i Pravilnik o reguliranju međusobnih odnosa unutar jedinstvenog Društva, kao i Akt o odobrenju prava korištenja zaštićenih robnih žigova.

Nositelj prava na ime i znak u bilo kojem obliku i pismu  (zaštićeno  prema Madridskoj konvenciji u većini zemalja Europe) je HKD NAPREDAK sa sjedištem u Sarajevu. 

NAPREDAK U ZAGREBU

Rad Napretkove Glavne podružnice u Zagrebu obnovljen je 1992. godine, ali je 2007.g. radi zakonskih obveza registrirana udruga HKD NAPREDAK–ZAGREB, koja je prihvaćanjem i potpisivanjem citiranog Pravilnika i Akta  preuzela status Glavne podružnice.

Navedenim Aktom, sukladno Statutu i Pravilniku,  2007.g. dano je odobrenje za korištenje imena i znaka  tada osnovanoj udruzi čime je prihvatila  odredbu čl. 13 Akta da će – u slučaju nepoštivanja Statuta i Pravilnika – nositelj prava korištenja imena i znaka zabraniti daljnju upotrebu imena i znaka.

NEPOŠTIVANJE STATUTA

Članovi upravnog odbora HKD NAPREDAK-ZAGREB dugotrajno su i uporno iskazivali svoj stav da prema Središnjoj upravi HKD NAPREDAK nemaju subordinirajući odnos i da su odluke Središnje uprave HKD NAPREDAK bez pravnog učinka i bespredmetne za njih, čime su negirali unutarnje ustrojstvo Društva, kao i temeljne akte koji čuvaju to jedinstvo. 

Inzistiranjem članova Upravnog odbora HKD NAPREDAK-ZAGREB da su samostalna udruga građana koja djeluje isključivo po zakonima RH, neovisno o ustrojstvu jedinstvenog Društva, prekršene su odredbe  citiranog Pravilnika i Akta, kao i Statuta koji je temeljni akt jedinstvenog HKD NAPREDAK.

U skladu sa svojim ovlaštenjima i dužnostima, a radi zakonitog postupanja u interesu HKD NAPREDAK, Središnja uprava je na VI. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2017. godine donijela jednoglasnu odluku o razrješenju Upravnog odbora Glavne Podružnice Zagreb, zbog nepoštivanja temeljnih odredbi Statuta i Pravilnika. Ove odluke čelni ljudi udruge u Zagrebu nisu prihvatili, već su još intenzivnije u javnom životu radili protiv svrhe i ugleda Napretka i u Društvo unosili strančarstvo, što je čl. 27. Statuta sankcionirano prestankom članstva u Društvu.

Razjedinjavanje Napretkove obitelji dovelo je do jednoglasne odluke, kako Središnje uprave, tako i Skupštine cijelog Društva održane 2017.g. u Splitu, da se udruzi u Zagrebu (registriranoj 2007.g.) zabrani upotreba imena i znaka HKD NAPREDAK, a njezinom vodstvu prepusti izbor naziva pod kojim će nastaviti obavljati svoje aktivnosti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, izvan jedinstvenog Napretka. Ovu odluku navedena udruga ne poštuje,  te i nadalje – neovlašteno i nezakonito – u svom imenu ima zaštićeni verbalni znak u kombinaciji riječi: „Hrvatsko kulturno društvo Napredak“.

HKD NAPREDAK sa sjedištem u Sarajevu,  u Republici Hrvatskoj  je upisan u Registar stranih udruga i stoga HKD NAPREDAK-ZAGREB ima i zakonsku obvezu dostaviti nadležnom tijelu „ovjerenu suglasnost međunarodne organizacije ako se u naziv udruge unosi naziv ili znak iste“. Ta zakonska obveza nije ispunjena u tijeku inspekcijskog nadzora provedenog 2018.g. od strane nadležnog  Gradskog ureda.

Udruga pod tim imenom ne samo da djeluje, već i u javnosti iznosi netočnosti o radu i djelovanju Središnje Uprave Društva kao i predsjednika prof. Topića, a u svim javnim istupima želi stvoriti privid o pripadnosti jedinstvenom Napretku.

IZ SVIH  POSTUPAKA UDRUGE HKD NAPREDAK-ZAGREB VIDLJIVO JE DA TA UDRUGA NE PRIPADA JEDINSTVENOM HDK NAPREDAK, JER JE NJEZINO NEGIRANJE ODLUKA SREDIŠNJE UPRAVE I GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA, KAO I NEPOŠTIVANJE I NEPRIHVAĆANJE STATUTA, DOVELO DO GUBITKA PRAVA KORIŠTENJA IMENA I ZNAKA HKD NAPREDAK, TE JE TIME SAMOVOLJNO ISTUPILA IZ JEDINSTVENOG DRUŠTVA HKD NAPREDAK.

UPRAVLJANJE IMOVINOM

Radi sustavnog iznošenja neistinitih tvrdnji u pogledu uvjeta i načina upravljanja  materijalnim dobrima od strane Središnje uprave, kao i predsjednika Društva prof. Topića mora se navesti slijedeće:

  1. Sva imovina oduzeta HKD NAPREDAK nakon zabrane i gašenja Društva 1949. godine bila je vlasništvo HKD NAPREDAK iz Sarajeva, M. Tita 56 ili Napretkove zadruge čiji je osnivač i pravni slijednik HKD NAPREDAK.
  2. Imovina koja je vraćena u Republici Hrvatskoj, vraćena je vlasniku HKD NAPREDAK.
  3. Prema članku 38. Statuta HKD NAPREDAK imovinom Društva upravlja Središnja uprava, koja za svoj rad odgovara Skupštini Društva i o tome svake godine podnosi izvješće Glavnoj skupštini Društva.
  4. Središnja uprava kao osnivač podružnica, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, materijalno podupire sve osnovane podružnice Društva. Kod toga je Središnja uprava od same obnove rada Društva posebno pomagala Glavnu podružnicu u Zagrebu, te je ona imala povlašteni položaj u odnosu na sve ostale podružnice, jer je bez ikakve naknade koristila prostorije u Napretkovom neboderu u Zagrebu.
  5. Radi zakonitog i transparentnog upravljanja imovinom u Republici Hrvatskoj, Središnja uprava je svojom odlukom 2006.g. osnovala trgovačko društvo NAPREDAK FUTURA d.o.o., jer upravljanje nekretninama predstavlja gospodarsku djelatnost, kojom se, kao svojom temeljnom djelatnošću udruge ne bave.

INSINUACIJE O NEJASNOM RUKOVOĐENJU IMOVINOM HKD NAPREDAK, A OSOBITO O „TRANSFERIRANJU DESETAKA  MILIONA KUNA U NEPOZNATO“ PREDSTAVLJAJU NEISTINITE TVRDNJE POJEDINIH ČLANOVA UDRUGE HKD NAPREDAK-ZAGREB  USMJERENE NA NANOŠENJE ŠTETE CIJELOM HKD NAPREDAK, SVIM NJEGOVIM PODRUŽNICAMA I ČLANOVIMA, TE OSOBITO NJEGOVOM PREDSJEDNIKU PROF. DR FRANJI TOPIĆU.

ZAKLJUČAK JE JASAN

Ime i znak HKD NAPREDAK potpuno neovlašteno i time nezakonito koristi udruga upisana u registar udruga Grada Zagreba, i to još uvijek pod nazivom HKD NAPREDAK-ZAGREB, što je nažalost predmetom i sudskog postupka kod nadležnog suda.

Svojim neutemeljenim istupima u javnom prostoru, udruga – koja čak niti svoje ime nije uskladila sa zakonskim odredbama Republike Hrvatske – želi  prikazati nezakonitim i spornim postupanje Središnje uprave Društva i njezina Predsjednika,  odnosno cijelog jedinstvenog HKD NAPREDAK, te time uporno i trajno radi protiv svrhe i ugleda Društva.

Iznošenjem neistina ta udruga neutemeljeno pokušava izazvati i moralnu i materijalnu štetu cijeloj Napretkovoj obitelji i njezinu predsjedniku prof. Topiću , dovodeći u pitanje  potpuno zakonito, transparentno i nadasve moralno postupanje  cijelog Napretka i njegova Predsjednika.

Postavlja se pitanje zašto u središtu svog interesa vodstvo udruge HKD NAPREDAK-ZAGREB  ima međunarodnu udrugu kojoj ne pripada, umjesto brige o zakonitom djelovanju svoje udruge.

Očito je toj udruzi jednostavnije  biti u središtu medijske pažnje iznošenjem neistina o drugima, a ne iznošenjem vlastitih aktivnosti sa svrhom stvaranja pozitivnog ozračja u hrvatskim prostorima.

        

odvjetnica Zvjezdana Znidarčić- Begović

punomoćnica HKD NAPREDAK